Tuan L.

Tôi rất hài lòng vì Luật sư Ngo đã làm việc ngoài cả mong đợi của tôi!  Dịch vụ năm sao (*****).  Tôi đặc biệt giới thiệu dịch vụ của Ông cho bất cứ ai cần dịch vụ nhập cư hợp pháp.