Chanumart S.

Bởi vì Luật sư Ngo là một chuyên gia về Luật Di trú, tôi đã chọn Ông để đại diện cho tôi và vợ tôi xin cấp Thẻ Xanh.  Ông thật sự đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho vụ của vợ tôi.  Tôi rất ấn tượng với khả năng chú ý đến từng chi tiết của Ông ấy.  Ông cũng phản hồi những câu hỏi của chúng tôi và cập nhật vụ việc cho chúng tôi rất nhanh chóng.  Luật sư Van Ngo rất gần gũi.  Ông ấy khiến chúng tôi cảm thấy như chúng tôi là những khách hàng rất đặc biệt của Ông.