P. Bassett

Van, bạn và trợ lý của bạn đã làm tất cả mọi thứ có thể để tiến triển trường hợp của chúng tôi dưới những tình huống khó khăn – sự đóng cửa của đại sứ quán do Covid, sự tồn đọng các đơn vv. Tất cả những yêu cầu đã được trả lời một cách nhanh chóng. Mọi thứ đều được chuẩn bị rất chú trọng đến độ chính xác, không có chi tiết quá nhỏ. Nhiều cuộc trao đổi email, chuẩn bị phỏng vấn và chúc mừng sau khi visa của Q. được chấp thuận cho thấy một luật sư không chỉ có kỹ năng mà còn có tâm. Chúng tôi muốn giới thiệu văn phòng luật của bạn cho bất kỳ ai.