Hướng dẫn mới nhất về “Tiền trợ cấp công công” sẽ dẫn đến nhiều thị thực bị từ chối