Đình chỉ thị thực nhập cư cho những người sẽ làm tổn hại tài chính cho hệ thống chăm sóc sức khỏe của Hoa Kỳ